Betalingsvoorwaarden

1. Facturen ontvang je digitaal en dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.

2. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht.

3. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.

4. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

5. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 80,- excl. btw.