Tarieven

Tarieven

  • Haptotherapie (45 min):  € 80,- per consult.
  • Zwangerschapshaptonomie (45 min): € 80,- per consult

Vergoeding

Op basis van mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging VVH vergoeden veel zorgverzekeraars de kosten voor haptotherapie of een deel ervan via de aanvullende verzekering.

Op de site van de VVH kun je een overzicht vinden welke zorgverzekeraars haptotherapie vergoeden. Raadpleeg altijd ook je eigen zorgverzekeraar.

Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig voor haptotherapie.

Afzeggen

Verzetten graag 24 uur vooraf. Een niet nagekomen afspraak of te late afzegging zal helaas in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden

1. Facturen ontvang je digitaal en dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.

2. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht.

3. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.

4. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

5. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 80,- excl. btw.

Privacy reglement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
. NAW-gegevens verzekerde
. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
. Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
. Kosten van de behandeling

Klachtenprocedure

Klachten bespreek ik het liefst persoonlijk. Toch kan het zijn dat je na bespreking van een klacht van mening bent dat de klacht niet goed of niet voldoende is behandeld. Je kunt dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging VVH, Eerste Keucheniusstraat 35 H, 1051 HP Amsterdam, T +31 (20) 488 7116. Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van de VVH.